ថេប្លេនដេនដាហ្សូលថេប្លេត

  • Fenbendazole Tablet 750mg

    ថេប្លេនដាដាហ្សូលថេប្លេត ៧៥០ មីលីក្រាម

    សមាសធាតុ៖ Fenbendazole …………… ៧៥០ មីលីក្រាមមនុស្សរំភើប qs ………… ១ ប៊ូលីងសូចនាករ៖ ហ្វែននីនដាហ្សូលគឺជាពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពែនៈ , ស្ទីលនិង strongyloides និងអាចត្រូវបានចាត់ចែងទៅឱ្យសត្វសេះសត្វលាលាសត្វគោ។ កិតើកិតើនិងរដ្ឋបាលៈជាទូទៅ fenben 750 bolus គឺផ្តល់ឱ្យ ...
  • Fenbendazole Tablet 250mg

    ថេប្លេនដាដាហ្សូលថេប្លេត 250 មីលីក្រាម

    សមាសភាពៈ Fenbendazole …………… ២៥០ ម។ ក្រ។ អ្នករំភើប qs …………បូឌា ១ ។ ការចង្អុលបង្ហាញៈ Fenbendazole គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច benzimidazole ដែលត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតក្រពះពោះវៀន។ ពពួកពពួក Worm រួមមានពពួក Worm, ដង្កូវ, ទំពក់, ពពួក Wormwloides និងសត្វពពែ។ កំរិតប្រើនិងរដ្ឋបាល៖ ជាទូទៅថ្នាំបាញ់ fenben ២៥០ បូឌាត្រូវបានផ្តល់អោយស្មើ ...