អាល់ប៊េនដាហ្សូលថេប្លេត

 • Albendazole Tablet 2500mg

  ថ្នាំអាល់បេនដាហ្សូល ២៥០០ មីលីក្រាម

  ការតែងនិពន្ធ៖ Albendazole …………… ២៥០០ មីល្លីក្រាមអិចភីឌីអិល…………បូបូរ ១ ។ ការចង្អុលបង្ហាញៈការការពារនិងការព្យាបាលនៃការព្យាបាលដោយថ្នាំក្រពះពោះវៀននិងស្ទះសួត, ថ្នាំ cestodoses, fascioliasis និង dicrocoelioses ។ albendazole 2500 មានរាងពងក្រពើនិងដង្កូវ។ វាមានសកម្មភាពជាពិសេសលើដង្កូវដែលមានថាមពលនៃដង្ហើមនិងភាពរំលាយអាហារ។ contraindications: hypersensitive ទៅ albendazole ឬសមាសធាតុណាមួយនៃ alben2500 ។ កំរិតប្រើនិងរដ្ឋបាលៈឱរ៉ា…
 • Albendazole Tablet 600mg

  ថ្នាំអាល់បេនដាហ្សូល ៦០០ មីលីក្រាម

  ការតែងនិពន្ធ៖ Albendazole …………… ៦០០ មីលីក្រាម Excipients q …………បូបូរ។ ការចង្អុលបង្ហាញៈការការពារនិងការព្យាបាលនៃការព្យាបាលដោយថ្នាំក្រពះពោះវៀននិងស្ទះសួត, ថ្នាំ cestodoses, fascioliasis និង dicrocoelioses ។ albendazole 600 គឺ ovicidal និង larvicidal ។ វាមានសកម្មភាពជាពិសេសលើដង្កូវដែលមានថាមពលនៃដង្ហើមនិងភាពរំលាយអាហារ។ ការប្រើថ្នាំពន្យារកំណើត៖ មានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំអាល់ប៊េនដាហ្សូលឬសមាសធាតុផ្សំណាមួយនៃថ្នាំអាល់បេន ៦០០ ដូសនិងរដ្ឋបាល៖ តាមមាត់៖ អេ…
 • Albendazole Tablet 300mg

  ថ្នាំអាល់បេនដាហ្សូល ៣០០ មីលីក្រាម

  សមាសភាព៖ Albendazole …………… ៣០០ មីលីក្រាម Excipients q …………បូឌា ១ ។ ការចង្អុលបង្ហាញៈការការពារនិងការព្យាបាលនៃការព្យាបាលដោយថ្នាំក្រពះពោះវៀននិងស្ទះសួត, ថ្នាំ cestodoses, fascioliasis និង dicrocoelioses ។ albendazole 300 មានរាងពងក្រពើនិងដង្កូវ។ វាមានសកម្មភាពជាពិសេសលើដង្កូវដែលមានថាមពលនៃដង្ហើមនិងភាពរំលាយអាហារ។ ការពន្យាកំណើតៈប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ីចំពោះអាល់ប៊េនដាហ្សូលឬសមាសធាតុណាមួយនៃអាល់ប៊ីន ៣០០ ។ កំរិតប្រើនិងរដ្ឋបាល៖ ផ្ទាល់មាត់៖ …